Zainteresovanim studentima omogućavamo:

  • praksu u istraživačkoj grupi
  • izradu seminarskih, diplomskih i master radova
  • izradu doktorskih teza

 

Oblasti:

  • Fizika kondenzovane materije,
  • Nuklearna fizika,
  • Fizička hemija

 

kontakt:

Jelena Belošević-Čavor
cjeca@vin.bg.ac.rs